Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Konsultacje

czytaj

Odsłony: 5466
Pin It

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ

gen. Józefa Bema w Suszu 

Regulamin szkoły jest zbiorem norm dotyczących zachowania i zasad postępowania uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani do przestrzegania norm i zasad zawartych w Regulaminie Szkoły.

 

Zasady ogólne:

 1. Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców obowiązują zasady Savoir – vivre, między  innymi: prowadzimy rozmowę spokojnym tonem, nie podnosimy głosu, nie krzyczymy, nie używamy wulgaryzmów.
 1. Wszyscy przebywający na terenie szkoły winni dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób, powiadomić niezwłocznie o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
 1. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dyscypliny, porządku, czystości, podporządkowanie się zaleceniom dyrekcji, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego oraz samorządu klasowego.
 1. Nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, biegać, palić papierosów, w tym e-papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków i innych środków szkodzących zdrowiu. Zabrania się zabaw, które stanowią zagrożenie życia i zdrowia.
 1. Należy szanować mienie szkolne, dbać o ład i porządek w miejscu swojej pracy.
 1. Wierzchnie okrycia i buty należy pozostawiać w szatni. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne z jasną i niebrudzącą podeszwą. W szkole nie  nosimy nakrycia głowy.
 1. Za zniszczenie wynikłe wskutek niewłaściwego korzystania z pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, dyrekcja zastrzega sobie prawo dochodzenia należności za straty.
 1. Nie wolno wychodzić poza teren szkoły.
 2. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.
 3. Obowiązuje zakaz jeżdżenia po boisku w czasie przerw na rowerach lub hulajnogach. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone  w/w pojazdy.
 1. Nie wprowadzamy na teren szkoły psów i innych zwierząt.
 2. Odwiedzające szkołę osoby postronne nie mogą zakłócać jej pracy i nie powinny swobodnie poruszać się po budynku.
 1. Dyrektor szkoły może upoważnić pracownika do zapisywania, kto wchodzi na teren szkoły, w jakim celu i na jak długo.
 2. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej. Ci, którzy odbierają dziecko ze szkoły, powinni oczekiwać na nie w wyznaczonym miejscu.
 3. W przypadku, gdy osoba postronna /rodzic chce skontaktować się z nauczycielem, pracownik szkoły informuje o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej.
 4. Osoby postronne udające się do sekretariatu szkoły są kierowane przez pracownika szkoły do odpowiedniego pomieszczenia.
 5. W przypadku, gdy osoba postronna odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie, bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, pracownik szkoły zobowiązuje ją do opuszczenia budynku. Przy odmowie wyjścia wzywa pomoc np. Policję i niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 6. Podczas Dni Otwartych oraz klasowych spotkań z rodzicami – ustalonych zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego, potwierdzeniem pobytu na terenie szkoły jest lista rodziców uczestniczących w indywidualnych konsultacjach lub spotkaniu.
 1. Uczniowie udający się na lekcje wychowania fizycznego i wracający z nich chodzą łącznikiem.
 1. Obowiązuje zakaz wjeżdżania samochodów na boisko szkolne w czasie, gdy przebywają tam uczniowie.

 

Uczeń ma prawo do:

1) wiedzy o przysługujących mu prawach;

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;

4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania;

6) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia zgodnie z zasadami higieny pracy  umysłowej;

7) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;

8) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;

9) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;

10) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;

11) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych;

12) jawnej i umotywowanej oceny;

13) przerw między lekcjami;

14) opieki zdrowotnej;

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

16) ochrony własności intelektualnej;

17) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;

18) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;

19) współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;

20) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;

21) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;

22) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;

23) brania udziału w konkursach i olimpiadach;

24) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;

25) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

26) reprezentowania szkoły na zewnątrz;

27) do ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej.

28) równego traktowania;

29) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  także  światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie  narusza tym dobra innych osób;

30) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z ZWO oraz  ustalonych  sposobów kontroli postępów w nauce;

31) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

32) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

33) bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

Do obowiązków ucznia należy:

1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego;

2) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;

3) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;

5) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób oraz naprawianie wyrządzonych szkód materialnych;

6) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów;

7) nie ulegania nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;

8) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, czystego, estetycznego ubioru w stonowanych kolorach, a podczas uroczystości – stroju galowego (biała koszula lub bluzka oraz spódniczka lub spodnie w ciemnych kolorach);

9) na lekcjach wychowania fizycznego nie można nosić żadnej biżuterii;

10) szanowanie symboli państwowych i szkolnych;

11) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;

12) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;

13) przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo;

14) dbanie o honor i tradycję szkoły;

15) przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole (w uzasadnionych sytuacjach dyrektor wyraża zgodę na korzystanie z telefonu komórkowego, który podczas lekcji musi być wyłączony i  schowany;  telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami jedynie w trakcie przerw w pilnych sprawach;  szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione urządzenia elektroniczne);

16) usprawiedliwianie, w formie pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia przez rodziców nieobecności, w ciągu 3 dni od dnia powrotu do szkoły;

17) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane.

Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:

1) bierze aktywny udział w zajęciach, nie przeszkadza w ich prowadzeniu;

2) współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;

3) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela;

4) korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z poleceniem

    nauczyciela;

5) wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;

6) korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela;

    w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami;

7) przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl

laboratoria1