Czcionka:
Kontrast:

Wydarzenia

czytaj

Sport

czytaj

Konsultacje

czytaj

Odsłony: 11268
Pin It
             Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznie dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego,    o złych skutkach nałogów, o  higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów.  Dlatego  uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi  o ciekawych sposobach spędzania czasu , proponujemy różnorodne zabawy i gry. Dbamy o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają  wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne  myślenie, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję  i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
  • rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, i inne)
  • rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wierszy,  konkursy, wyjście do biblioteki, spotkania czytelnicze, inscenizacje)
  • wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, prezentacje multimedialne, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne)
  • kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne)
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych)
  • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki
  • wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne)
  • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki)
  • zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe)
  • relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki)
          
        
Szczególną  uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia  i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów   do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów  z  kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć   oraz  dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się  w sytuacjach trudnych    (np.: doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajamy     do   utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.

Zasady bezpiecznego zachowania w świetlicy (kliknij tutaj)

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach   6:45-15:30


Nauczyciele pracujący w świetlicy.

Agnieszka Mazińska

Olena Wieczorek

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2

bibl

laboratoria1