Maciej Tur baner 1200x240

IMG 9711„BohaterON - włącz historię!” jest to przed­się­wzię­cie ma­jące na celu upa­mięt­nie­nie i uho­no­ro­wa­nie wszyst­kich uczest­ni­ków Powstania Warszawskiego. Kolejna edycja „BohaterON - włącz historię!” trwała od 1 sierpnia do 2 października 2018 r., 63 dni - dokładnie tyle, ile toczyły się walki o Wolną Stolicę.

Głównym za­da­niem twór­ców pro­jektu, re­ali­zo­wa­nego pod pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest przede wszyst­kim pogłębianie wiedzy w warstwie historycznej mło­dzieży w kon­tek­ście wy­da­rzeń z 1944 r.

16 października 2018r. z inicjatywy Agnieszki Siecińskiej w kl.VIa i Vc odbyły się  dwugodzinne  warsztaty edukacyjne „BohaterON - włącz historię!”, podczas których zostały wykorzystane aktywne metody pracy z młodzieżą m.in. tworzenie sieci powiązań za pomocą kłębka wełny tudzież   „Latające plakaty”. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję poznać nie tylko tło historyczne powstania, ale także suk­cesy, dra­maty i emo­cje powstańców.

Osobą prowadzącą warsztaty  była pani Katarzyna Kaźmierczak - wykwalifikowany pracownik Fundacji Sensoria z siedzibą we Wrocławiu.

Warsztaty zostały zrealizowane dzięki przychylności dyrekcji oraz osobom dobrej woli.

Vinaora Visitors Counter

Powered by JS Network Solutions