Odsłony: 1831
Pin It

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W SUSZU

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),

 • rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.).

Termin rekrutacji

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się od 1 marca do 31 marca każdego roku.

Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2014/2015 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2007) oraz dzieci 6 letnich (urodzonych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.).
 2. W roku szkolnym 2014/2015, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w tym roku kończy 6 lat (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2013/2014.

Zasady rekrutacji

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

             a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),

             b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (4 pkt),

            c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek, itp) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),

             d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt),

             e) dzieci pracowników szkoły (1 pkt).

 1. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

     W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3,  decyduje data złożenia wniosku.

 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

 2. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można dostać w sekretariacie szkoły oraz pobrać ze strony internetowej szkoły.
 1. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły do 31 marca danego roku.

 2. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie:

     nauczyciele klas I-III , sekretarz szkoły (komisja składa się z minimum 3 osób).

               a) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,

               b) komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.

 1. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja..

pobierz załączniki:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

sko4

wymiana3

niepodlegla4

wolontariat2

Bez tytulu2